Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za Vašu návštevu na našom webe, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve nášho webu cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú berieme na vedomie.
Osobné údaje, ktoré sú získavané počas registrácie na tejto webovej stránke, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie vám podľa možnosti obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na podtatranskadebnicka@gmail.com,  kde sme vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.


Kódex ochrany údajov

Bezpečnosť

Prijímame technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.


Použitie a postúpenie osobných údajov

Používame vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, posielanie newslettera raz týždenne, pripomienku o blížiacom sa ukončení objednávok raz týždenne a vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.


Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje používať k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a novinkách. V prípade newslettera sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v ňom.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Podtatranská debnička sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Podtatranskej debničky, ako správcu. Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných novinkách.


Zásady spracovania / Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).


Kto je správca?

Sme Podtatranská debnička, v zastúpení Mgr. Ľubicou Slobodovou IČO: 43 530 958, Bulharská 6, Spišská Sobota, ktorá prevádzkuje stránku www.podtatranskadebnicka.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu.


Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0902 100 301 alebo na email: podtatranskadebnicka@gmail.com.


Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania údajov,

Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: email, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovaru)

Marketing – zasielanie newsletterov, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu celého pôsobenia našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli moje vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.


Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.


Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu:  skola.intuicie@gmail.com


Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ)


Právo na prenosnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme na spracovanie 30 dní.


Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.


Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme moc radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.


Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.


Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaju, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú prechádzajúcu Ochranu osobných údajov.